Verantwoording

 

EU-hoofdkwartier

Young Innovations Europe GmbH
Mittermaierstraße 31
D-69115 Heidelberg
Duitsland
Phone: +49 (0) 6221 43 45 442
Fax: +49 (0) 6221 45 39 526
E-Mail: info@ydnt.eu

Bedrijfsregistratienummer: HRB 423650
BTW-nummer: DE321274694

Disclaimer

1. Inhoud van het onlineaanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten. Een en ander tenzij kan worden aangetoond dat de auteur niet met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") waarvoor de auteur niet verantwoordelijk is, zou de aansprakelijkheid pas van kracht worden als de auteur op de hoogte is van de inhoud en hij technisch gezien en redelijkerwijs in staat zou geweest zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik waarop de links werden geplaatst, er geen illegale inhoud vastgesteld werd op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Hij distantieert zich hierbij dan ook uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link is gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, evenals op vermeldingen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums, linkregisters, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waarvan de inhoud door derden kan worden aangepast. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van op dergelijke manier aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, illustraties, audiobestanden, videobeelden en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, illustraties, audiobestanden, videobeelden en teksten te gebruiken of op licentievrije illustraties, audiobestanden, videobeelden en teksten terug te vallen.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en producten vallen zonder enige beperking onder de bepalingen van het desbetreffende geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de desbetreffende geregistreerde eigenaar. Louter en alleen omdat ze gewoon worden vermeld, mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke illustraties, audiobestanden, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Juridische geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende wetgeving overeenstemmen, heeft dit geen invloed op de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document.